Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia on eri terapiamuodoista eniten tutkittu. Se on todettu tehokkaaksi mm. masennuksen, erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden ja persoonallisuuden kehityksen häiriöissä.  Kognitiivisessa terapiassa potilas ja terapeutti tekevät yhteistyötä ja tutkivat potilaan ajatuksia, tunteita, mielikuvia ja käyttäytymistä sekä näiden välistä yhteyttä. Ihmisillä on usein vääristyneitä ajatusmalleja liittyen mm. itseen, muihin ihmisiin ja ympäristöön. Näillä vääristyneillä ajattelumalleilla on yhteys vaikeisiin tunnetiloihin ja psyykkiseen sairastamiseen, kuten ahdistuneisuuteen ja masennukseen. Potilaan löytäessä realistisempia ajatuksia vääristyneiden ajatusten sijaan hänen oireensa helpottavat. Terapiatyöskentelyn myötä potilas oppii tunnistamaan sitä kuinka hän ajattelee ja siten hän voi lisätä itsetuntemustaan sekä hallita paremmin elämäänsä. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan myös potilaan ja muiden ihmisten välisen vuorovaikutuksen ongelmia. Kognitiivinen terapia on useimmiten yksilöterapiaa, mutta se voi olla myös perhe-, pari-, tai ryhmäterapiaa.

Kognitiivinen psykoterapia on yleensä 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa. Terapia voi olla lyhytterapiaa: 10-20 terapiaistuntoa. Usein tarvitaan kuitenkin pidempikestoista terapiaa: 1-3 vuotta. Terapiaistunnot pidetään vastaanotollani Hämeenlinnassa.